Občanský zákoník: Srovnávací komentář - sporné výkladové otázky

Sporné výkladové otázky, na které se Občanský zákoník: Srovnávací komentář v tuto chvíli zaměřuje

§ 161

Je možné společné zastupování obchodní korporace členem statutárního orgánu a prokuristou?

§ 431

Vede překročení zástupčího oprávnění jakýmkoli zástupcem podnikatele ke stejným následkům?

§ 498

Je pozemní komunikace samostatnou věcí?

§ 506

Jaké kritérium rozhoduje o dočasnosti stavby?

§ 509

Jsou inženýrské sítě nemovitou věcí?

§ 510

Převádí se s hlavní věcí automaticky též příslušenství, které je nemovitou věcí?

§ 562

Kdy je v případě e-mailu dodržena písemná forma právního jednání?

§ 564

V jaké formě lze změnit smlouvu, která má z vůle stran písemnou formu?

§ 586

Jak se uplatňuje námitka relativní neplatnosti?

§ 589

Může věřitel odporovat právnímu jednání dlužníka, kterým zatěžuje svoji věc?

§ 611

Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

§ 709

Kdo vykonává práva a povinnosti společníka, je-li podíl v SJM?

§ 901

V jakém případě zaniká právo rodiče pečovat o jmění dítěte?

§ 980

Co je veřejným seznamem?

§ 986

Jakou povahu mají lhůty pro podání návrhu na zápis poznámky spornosti?

§ 1013

Překračuje imise narušující meze stanovené správním rozhodnutím vždy míru přiměřenou poměrům?

§ 1109

Uplatní se pravidla o nabytí vlastnického práva od neoprávněného též na pohledávky?

§ 1186

Přecházejí dluhy související se správou domu a pozemku při převodu jednotky?

§ 1274

Co znamenají slova "dopravovat se vlastní silou" v rámci služebnosti stezky?

§ 1310

Lze zastavit soubor pohledávek?

§ 1311

Kdy vzniká zástavní právo při zajištění budoucí pohledávky?

§ 1319

Vzniká zástavní právo k obchodnímu závodu (a ke všem jeho složkám) jedním jednáním?

§ 1335

Kdy nastávají účinky zástavního práva vůči dlužníkovi pohledávky zastavené zápisem do rejstříku zástav?

§ 1395

Lze zadržet zaknihovaný cenný papír?

§ 1484

Lze se zříci dědického práva k určité věci?

§ 1584

Může dědickou smlouvu na dědické straně uzavřít právnická osoba?

§ 1729

Je konkurenční (lepší) nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?

§ 1751

Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách při spotřebitelských smlouvách?

§ 1796

Vede lichva k absolutní nebo k relativní neplatnosti smlouvy?

§ 1881

Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

§ 1887

Jak vymezit budoucí pohledávky při globální cesi?

§ 1893

Zohledňuje se při použití pravidla o přistoupení dluhu při převzetí majetku nabyvatelem poskytnuté plnění?

§ 2023

Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

§ 2048

Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

§ 2051

Může soud snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu i bez návrhu dlužníka?

§ 2053

Musí uznání dluhu obsahovat slib zaplacení dluhu?

§ 2063

Jaké jsou následky vzdání se práva odvolat dar při darování pro případ smrti?

§ 2099

Považuje se dodání jakékoli jiné věci v rámci koupě za vadné plnění?

§ 2165

Existuje zákonná záruka při prodeji zboží v obchodě?

§ 2254

Na jak vysoké úroky z jistoty má nájemce bytu právo?

§ 2268

Je nájemní smlouva k bytu, který je pronajatý někomu jinému, platná?

§ 2288

Může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou jen proto, že chce byt sám užívat?

§ 2291

Kdy může pronajímatel vypovědět nájem bytu z důvodu neplacení nájemného?

§ 2308

Může dát nájemce výpověď z nájmu nebytových prostor, ukončí-li podnikání ze své vůle?

§ 2311

Která pravidla z nájmu bytu se použijí při skončení nájmu prostor sloužících podnikání?

§ 2314

Lze ve smlouvě o nájmu nebytových prostor k podnikání vyloučit pravidlo o námitkách vůči výpovědi?

§ 2599

Kdo nabývá vlastnické právo ke stavbě zhotovované na pozemku objednatele?

§ 2913

Hradí se při porušení smlouvy pouze předvídatelná škoda?

§ 2975

Musí být u konkurenční doložky sjednáno protiplnění?

§ 3056

Je vlastník bytové jednotky vázán předkupním právem vůči vlastníkovi pozemku?