Novinky

Srpnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o sdružování v politických stranách (424/1991 Sb-) - specializace Ústavní právo
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II

KOMENTÁŘE - aktualizované
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - Praktický komentář - specializace Správní právo - obecné předpisy
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (49/2006 Sb.m.s.) - specializace Doprava
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) - Praktický komentář- specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o České inspekci životního prostředí (282/1991 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II - specializace Doprava
Kyberkriminalita - specializace Elektronické komunikace a IT
Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání
- specializace Stavebnictví
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Musíš znát... Pozemkové právo a právo životního prostředí
- učebnice pro VŠ
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva - Správní právo - samospráva
Teorie a praxe veřejných služeb - specializace Správní právo - samospráva
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - MUNI - všechny součástí ASPI základ
Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe
Emitent finančního nástroje a vnitřní informace
Europäischer Kontext der Etwicklung des Privatrechs aud dem Gebiet der Tschechischer Republik
Evropeizace práva v právně teoretickém kontectu.
Glosy k právní argumentaci
Head of State Immunity in International Law
International Criminal Court
K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého
Nejen pro válečný konfikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18. - 20. století)
Nepřímá diskriminace
Voda v právních vztazích
Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní
Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví


MONOGRAFIE - Linde - všechny součástí ASPI základ
Internet and Its Influence on Consumer Behaviour in the Czech Republic
Korupce a úplatkářství
Metody investování soukromého kapitálu
Model práva
Vývoj institucionalismu v českých zemích, 1. a 2. díl

MERITUM
Meritum Daně 2017 - Spotřební daně
- specializace Daně a poplatky II
Nově jsme aktualizovali
Meritum Daně 2017 - Daň z přidané hodnoty - právní stav k 1. 7. 2017
- specializace Daně a poplatky II

ASPI NAVIGÁTOR CELNÍ ŘÍZENÍ
Unikátní interaktivní průvodce právní úpravou celního řízení. Srozumitelnou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu upozorní na hlavní zákonné povinnosti a pomáhá předcházet chybám při praktické aplikaci celního kodexu a celního zákona. ASPI Navigátory jsou součástí volitelného autorského obsahu.

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zapracovaná  "velká novela" 170/2017 Sb., do zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů (anglický i německý jazyk) a do daňového řádu (německý jazyk). Přeložená legislativa je součástí volitelného autorského obsahu.

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Nově zařazeno 380 dokumentů


Červencové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - Praktický komentář - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) Praktický komentář - specializace Občanské právo procesní
Daňový řád (280/2009 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II

KOMENTÁŘE - aktualizované
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) - specializace Církve
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) - specializace Doprava
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - specializace Účetnictví I, Účetnictví II
Zákon o investičních společnostech a fondech (240/2013 Sb.) - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Instituty českého mezinárodního práva soukromého - specializace Občanské právo procesní a mezinárodní právo soukromé II
Institucionální aspekty regulace médií - specializace Mediální právo a ASPI základ
Postavení úřední osoby v trestním právu - specializace Trestní právo II
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. aktualizované vydání - specializace Účetnictví II
Ukončení podnikání - specializace Právo obchodních korporací II
Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství - specializace Doprava
Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 2- specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, 2. aktualizované vydání - specializace Daně a poplatky II

MONOGRAFIE - Leges
Odůvodnění civilního rozsudku
- specializace Občanské právo procesní
Pracovník v Evropské unii -
specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

MONOGRAFIE - MUNI - všechny součástí ASPI základ
Česko-polská právní komparatistika
Nové trendy v soudcovské tvorbě práva
Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích EU
Ochrana lidských práv v mezinárodním právu
Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem
Právní aspekty uchování provozních a lokalizačních zdrojů
Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní
Současnost a perspektivy českého civilního procesu

MERITUM
Daňový řád 2017 - 2018 -
specializace Daně a poplatky II

TIP
Připravili jsme nové praktické "zkratky" - upravili jsme další důvodové zprávy, aby bylo možné se na ně snadno prokliknout přímo z předpisů (stejně jako je to nyní možné u komentářů). Praktické prolinkování na důvodové zprávy funguje u zákonů vydaných od roku 2006 (a u starší zákonů výběrově).

Seznamte se s nabídkou ASPI pro rok 2017

Díky ASPI můžete mít vždy po ruce nejrozsáhlejší elektronickou knihovnu.
Více než 690 autorských titulů se vám výrazně ulehčí práci a přinese jistotu do každodenního rozhodování.
Předplatné si snadno vyberete na míru své profese a odborného zaměření.

Prolistujte si katalog ASPI 2017