Novinky

Lednové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), celkem 44 z 281 paragrafů - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) , celkem 76 z 479 paragrafů - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.), Praktický komentář - specializace Stavebnictví

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), Praktický komentář, právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), Praktický komentář, právní stav k 30. 8. 2019 - specializace Správní právo - obecné přestupky
Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.), právní stav k 30. 8. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.),Praktický komentář, právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Zdravotnictví a farmacie
Zákon o Státním zemědělském intervenční fondu (256/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Wolters Kluwer
Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky, 2. vydání - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprachlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu - specializace Ústavní právo
Nakladatelství Grada
Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe - specializace Správní právo - samospráva

LITERATURA
Do ASPI jsme zařadili další užitečné zdroje:
Stanoviska Unie obhájců (UOČR), které jsou zpracovány za rok 2019 a postupně přibydou i zpětně za 2014 - 2018.
Z dokumentů ČNB nově zpracováváme Dohledové benchmarky - aktuální a rovně vydané od roku 2014

ŠKOLENÍ ASPI - aktuální nabídka
Zveme vás na školení ASPI pro uživatele klasického i ASPI online, pro začátečníky i pokročilé. Vyberte si z aktuální nabídky školení v Praze, Brně, Ostravě.
Školení můžete mít zdarma - požádejte svého obchodníka o speciální kód.


Prosincové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o služebním poměru přísluslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.). Praktický komentář - specializace Veřejné sbory

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávájí následující aktualizace
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Insolvence
Notářský řád (358/1992 Sb.). Praktický komentář, právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Občanské právo procesní
Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní správo - samospráva
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o obcích (128/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o sociálně právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o úřednících samosprávních celků (312/2002 Sb.), právní stav k 1. 12. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Veřejné zakázky

MONOGRAFIE
Odklony v trestním řízení - specializace Trestní právo II
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání - specializace Školství
Soudní dohled - specializace Stavovské předpisy pro soudnictví

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Aktuálně jsme zařadili další stovky nových záznamů, především konsolidovaná znění a přípravné akty

Listopadové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Autorský zákon (121/2000 Sb.) - specializace Duševní vlastnictví
Daňový řád (280/2009 Sb.), Praktický komentář - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář. 4. část /5. kniha (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Soudní řád správní (150/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Veterinární zákon (166/1999 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o obalech (477/2001 Sb.) - specializace Životní prostředí

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Advokátní tarif (177/1996 Sb.), právní stav . 1.2. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o obecní policii (553/119 Sb.) - Praktický komentář, prání stav k 24. 4. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář, právní stav k 15. 10. 2019 - specializace Školství
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), právní stav k 1. 9. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (109/2002 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Školství
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům - specializace Školství
Pedagogický proces a jeho řízení - specializace Školství
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2. aktualizované vydání - specializace Školství

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic v ASPI
Kriminologie, 5. vydání
Musíš znát...Rodinné právo, Právní postavení dítěte
Pracovní právo v bodech s příklady, 5. vydání
Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstituonalismus

Poradna pro obce - otázky a odpovědi
Nově jsme do ASPI zařadili nový pramen PPO - Poradna pro obce - otázky a odpovědi:
V ASPI můžete mít k dispozici více než 2 500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných svazků obcí, ale i příspěvkových organizací. Dotazy jsou přebírány z webu Poradnaproobce.cz - oficiální stránky poradny Svazu měst a obcí ČR.  Odpovědi na položené dotazy připravují odborníci z advokátní kanceláře KVB, která se specializuje na správní právo a poskytuje právní zázemí pro města a obce.

ASPI Navigátory
Nově jsme do nabídky zařadili ASPI Navigátor Přestupky, který připravila advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák.

Aktualizace a doplnění postupů proběhly u ASPI Navigátorů
ASPI Navigátor Daň z příjmů  - 7 nových postupů, 4 postupy zaktualizovány
ASPI Navigátor Insolvenční řízení - 22 postupů zaktualizováno
ASPI Navigátory Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Veřejná správa mají aktualizované všechny postupy
ASPI Navígátor Správní řád - doplněno 19 nových postupů - celkem k dispozici 40 postupů

PRÁVNÍ RÁDCE exkluzivně v ASPI

Nově můžete získat PRÁVNÍHO RÁDCE exkluzivně v ASPI.
Pokud jste předplatitel Právního rádce, pro bezplatnou aktivaci přístupu k časopisu v ASPI kontaktujte zákaznický servis na: predplatne@economia.cz

Pokud jste předplatil ASPI, pro více informací o možnostech získání PRÁVNÍHO RÁDCE v ASPI kontaktujte svého obchodního zástupce


Předpisy EU a judikatura SDEU

Aktuálně jsme zařadili další stovky  záznamů, především konsolidované judikáty a přípravné akty


Říjnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář (4. kniha) (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Zákon o zvláštních řízeních soudních (3. kniha - § 201-250t o. s. ř.) (292/2013 Sb.) - specializace Občanské právo procesní

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Zákon o azylu. Praktický komentář (325/1999 Sb. ), právní stav k 31. 8. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (2. knižní vydání) (143/2001 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Zákon o Policii ČR (1. knižní vydání) (273/2008 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.), právní stav k 1. 8. 2019 - specializace Životní prostředí
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 1. 10. 2019 - specializace Veřejné sbory
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 31. 7. 2019 - specialzace Živnostenské právo

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Dlouhodobý finanční management - specializace Právo obchodních korporací II
Principy dobré správy - specializace - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic
Občanské právo hmotné IV
Vademecum of International Law

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Opět jsem aktualizovali a nově doplnili - aktuálně zařazeno 790 příspěvků.
Praktický manuál k ZOK řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí

České technické normy v ASPI
Víte, že z předpisů v ASPI je více než 13 300 odkazů do technických norem? Pokud chcete s českými technickými normami pracovat, zjištěte více zde

Zářijové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář, 2. kniha  (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb-) Praktický komentář - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Zákon o přeměnách obchodní společností a družstev (125/2008 Sb.) - specializace Právo obchodních korporací I, Právo obchodních korporací II
Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) - specializace Školství

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.), právní stav k 31. 7. 2019  - specializace Ústavní právo
Občanský zákoník., 4. svazek, 2. knižní vydání (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 5. 2019 - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o advokacii (85/1996 Sb.), právní stav k 1. 5. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - samospráva

MONOGRAFIE -  nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání - specializace Účetnictví II
Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob - specialzace Právo obchodních korporací II
Zahájení podnikání - specialzace Právo obchodních korporací II

UČEBNICE - pro studenty i další zájemce
Civilní proces, Casebook
Komerční bezpečnost, 2. vydání
Trestní právo procesní, 7. vydání

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Opět jsme doplnili a aktualizovali Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě odborné analýzy soudní judikatury. Aktuálně zařazeno více než 780 příspěvků.

PŘEDPISY
Do části Předpisy EU a judikatura SDEU jsme zařadili 1 516 nových záznamů, z toh 392 judikátů.

ASPI online v "novém kabátě"
Upravili jsme pro vás ASPI online, aby se vám v něm pracovalo co nejlépe!
Zjednodušili jsme například navigaci a orientaci v celém ASPI online i v jednotlivých dokumentech.

  • Snadný pohyb v okně s vyhledanými výsledky hledání.
  • Přehlednější  informace v názvu a popisu dokumentů.
  • Rychlejší pohyb v rámci dokumentu (např. mezi paragrafy).
  • Intuitivní přesun mezi obsahem dokumentu a jeho textem.
  • Rychlý posun na stránce s vyhledaným dokumentem.
  • Na kliknutí přehled souvisejících dokumentů.

 Upravili a zrychlili jsme pro vás práci s judikaturou.

  • "Na první dobrou" zjistíte, zda je daný judikát pro vás relevantní.
  • Ještě více jsme zvýraznili právní větu - ihned uvidíte obsah judikátu.
  • Do seznamu výsledků vyhledávání jsme doplnili další potřebné informace, které jsou pro vaši práci důležité.

Vyzkoušejte si výhody ASPI online a využijte bezplatnou registraci!

Srpnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - specializace Veřejné sbory
Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávávají následující aktualizace
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář (251/2016 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Zdravotnictví a farmacie
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (24/1991 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Ústavní právo
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), právní stav k 1. 6. 2019 - specializace Doprava
Zákon o sociálních službách (108/206 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o vnitrostátní plavbě (114/1995 Sb.), právní stav k 16. 6. 2019 -specializace Doprava
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Veřejné sbory

MONOGRAFIE - do nabídky ASPI 2019 jsme zařadili nové monografie
nakladatelství Wolters Kluwer

Finanční crowfunding - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Operativní leasing firemních vozidel - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Organization - well being and flexibility in employment law: current issues - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí - specializace Správní právo - samospráva
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání - specializace Účetnictví II
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019 - specializace Daně a poplatky II

LITERATURA
Do ASPI jsme zařadili newsletter KPMG - Daňové a právní aktuality. Je k dispozici všem uživatelům ASPI a v modulu Literatura ho naleznete po zkratku NewsKPMG.
V ASPI online je zařazen do Články a jiné dokumenty.
Dále byly zařazeny pro všechny uživatele ASPI tyto novinky: 
Sborníky Veřejného ochránce práv č. 18. a 19. - Občanství EU a Vězeňství II
dokumenty Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost
Věstník NKÚ 3/2019
Časopis Právnické fakulty UK AUCI (čísla od roku 2019) a další materiály

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Průběžně doplňujeme a aktualizujeme Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Aktuálně zařazeno více než 760 příspěvků.

ŠKOLENÍ ASPI
Vyberte si z aktuální nabídky školení v Praze, Brně, Ostravě a získejte od svého obchodníka kód pro bezplatnou účast!

Katalog ASPI 2019

Seznamte se s nabídkou ASPI pro 2019

ASPI představuje nejrozsáhlejší elektronickou knihovnou - dostupnou kdykoli a kdekoli z počítače, mobilu či tabletu.
Aktuálně máte na jednom místě k dispozici nejrozsáhlejší databázi předpisů a judikatury a více než 1 200 titulů od renomovaných autorů - komentáře k předpisům, výkladové monografie, časopisy a články, praktické nástroje, komentované vzory, ASPI Navigátory - grafické zobrazení procesních předpisů a dalších postupů z různých oblastí práva.

Své předplatné si snadno sestavíte na míru své profese i zaměření.
Kompletní nabídku autorského obsahu naleznete  katalogu ASPI 2019.

Katalog ASPI 2019