Novinky

Červencové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - Praktický komentář - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) Praktický komentář - specializace Občanské právo procesní
Daňový řád (280/2009 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II

KOMENTÁŘE -aktualizované
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) - specializace Církve
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) - specializace Doprava
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - specializace Účetnictví I, Účetnictví II
Zákon o investičních společnostech a fondech (240/2013 Sb.) - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Instituty českého mezinárodního práva soukromého - specializace Občanské právo procesní a mezinárodní právo soukromé II
Institucionální aspekty regulace médií - specializace Mediální právo a ASPI základ
Postavení úřední osoby v trestním právu - specializace Trestní právo II
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. aktualizované vydání - specializace Účetnictví II
Ukončení podnikání - specializace Právo obchodních korporací II
Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství - specializace Doprava
Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 2- specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, 2. aktualizované vydání - specializace Daně a poplatky II

MONOGRAFIE - Leges
Odůvodnění civilního rozsudku
- specializace Občanské právo procesní
Pracovník v Evropské unii -
specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

MONOGRAFIE - MUNI - všechny součástí ASPI základ
Česko-polská právní komparatistika
Nové trendy v soudcovské tvorbě práva
Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích EU
Ochrana lidských práv v mezinárodním právu
Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem
Právní aspekty uchování provozních a lokalizačních zdrojů
Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní
Současnost a perspektivy českého civilního procesu

MERITUM
Daňový řád 2017 - 2018 -
specializace Daně a poplatky II

TIP
Připravili jsme nové praktické "zkratky" - upravili jsme další důvodové zprávy, aby bylo možné se na ně snadno prokliknout přímo z předpisů (stejně jako je to nyní možné u komentářů). Praktické prolinkování na důvodové zprávy funguje u zákonů vydaných od roku 2006 (a u starší zákonů výběrově).

Červnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o pojišťovnictví
(277/2009 Sb.) - specializace Pojišťovnictví
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - specializace Školství
Zákon o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o vyšších soudních úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.) - specializace Soudnictví a vězeňství
Nařízení o obchraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - GDPR (32016R0679) Praktický komentář - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - Praktický komentář - specializace Účetnictví I, Účetnictví II
Vyhláška 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky včetně komentáře k
ČÚS 701-710 - Praktický komentář - specializace Účetnictví I, Účetnictví II

KOMENTÁŘE -
aktualizované

Trestní řád (141/1961 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o dráhách (266/1994 Sb. - specializace Doprava
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) - specializace Občanské právo procesní

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Daně a účetnictví v cestovním ruchu -
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva - specializace Ústavní právo
Mezinárodní daňové vztahy - specializace Daně a poplatky II
Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání - specializace Účetnictví II
Obchodní korporace a ochrana slabší strany - specializace Právo obchodních korporací II
Předběžná opatření ve věcech ochrany před domácím násilím - specializace Občanské právo procesní
Správa cizího majetku - Právo prakticky - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 - specializace Daně a poplatky II
Teoretické a legislativní základy cenných papírů - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zajištění a utvrzení dluhů - Právo prakticky - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení - specializace Školství
Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele - učebnice StudentASPI Plus
Právnický stav a právnická profese - učebnice StudentASPI Plus

MONOGRAFIE - Nakladatelství Grada - volitelný obsah partnerských společností
Daňová evidence podnikatelů 2017
DPH a účtování, 7. aktualizované vydání
Mzdové účetnictví 2017
Nový občanský zákoník - Rodinné právo 2., aktualizované vydání
Podvojné účetnictví 2017
Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

 MONOGRAFIE - Leges
 Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí - specializce Elektronické komunikace a IT
 Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
- specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 -
specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže II
Vyživovací povinnost po rekodifikaci
- Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

MONOGRAFIE - nakladatelství Linde
Výcvik zaměstnanců
- ASPI základ

MERITUM Správní řád (právní stav k 1. 10. 2016) - specializace Správní právo - obecné předpisy

ASPI Navigátor
Zařazen zcela nový ASPI Navigátor Životní prostředí
Nově doplněny postupy do ASPI Navigátor Občanský soudní řád

Květnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) - specializace Doprava
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II

KOMENTÁŘE -
aktualizované
Lesní zákon
(289/1995 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o Finanční správě (
456/2011 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o investičních společnostech a fondech (240/2013 Sb.) - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o pozemních komunikacích /13/1997 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II


MONOGRAFIE - Wolters
Kluwer
První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb
- specializace Daně a poplatky II
Příkazní smlouva - specializace
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Soudní exekuce - specializace Občanské právo procesní
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního, 5. vydání - StudentASPI


MONOGRAFIE Leges
Řádné opravné prostředky ve správním řízení - specializace Správní právo - obecné předpisy
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

MONOGRAFIE - Nakladatelství Grada - volitelný obsah partnerských společností
Daňové zákony 2017
Nový občanský zákoník - Dědické právo, 2. aktualizované vydání


MONOGRAFIE - Nakladatelství Linde /  MUNI
Předávání osobních údajů do zahraničí - součást ASPI základ
Vyvlastnění z environmentálních důvodů - součást ASPI základ

MERITUM
Účetnictví podnikatelů  2017 - specializace Účetnictví II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zapracované novely 93/2017 Sb. a 99/2017 Sb. do zákoníku práce v anglickém i německém znění

NOVINKY V NOVÉM ASPI na www.noveaspi.cz
Legislativa EU a judikatura SDEU - nově zahrnuje i odkazy na další jazykové mutace

Dubnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Trestní řád (141/1961 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.) - specializace Zdravotnictví a farmacie

KOMENTÁŘE - aktualizované
Srovnávací komentář Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - PRK Partners - komentuje již 80  problematických témat v 77 paragrafech NOZ

Katastrální zákon (256/2013) - specializace Katastr a zeměměřictví
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) - specializace Ústavní právo
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) - specializace Pojišťovnictví
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o elektronických komunikacích(127/2005 Sb.) - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) - specializace Katastr a zeměměřictví

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud - specializace Duševní vlastnictví
Pracovnělékařské služby - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Dějiny veřejné správy - učebnice - StudentASPI Plus
Srovnávací ústavní právo - - učebnice - StudentASPI Plus
Teorie veřejné moci (vládnutí) - učebnice - StudentASPI Plus
Základy pracovního práva v EU - - učebnice - StudentASPI Plus

MONOGRAFIE - Leges
Limity autorskoprávní ochrany - specializace Duševní vlastnictví
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Nájemní a družstevní bydlení - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

MONOGRAFIE - Nakladatelství MUNI
Veřejné licence - specializace Duševní vlastnictví
Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře - specializace Daně a poplatky II

MERITUM
Mzdy 2017 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA  - zapracované novely
55-59/2017 Sb. do Trestního řádu a Trestního zákoníku
64/2017 Sb. do Insolvenčního zákona

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
nově zařazeno více než 400 dokumentů

NOVINKY V NOVÉM ASPI na www.noveaspi.cz
Kalkulačky Nové ASPI
Lhůty a Výpočet dovolené jsou volně k dispozici registrovaným uživatelům
V rámci volitelného obsahu si lze objednat tyto výpočty:
Cestovní náhrady / Odměna advokáta / Soudní poplatky / Úroky z prodlení

 

Seznamte se s možnostmi ASPI pro rok 2017.

Díky ASPI můžete mít vždy po ruce nejrozsáhlejší elektronickou knihovnu.
Více než 690 autorských titulů se vám výrazně ulehčí práci a přinese jistotu do každodenního rozhodování.
Předplatné si snadno vyberete na míru své profese a odborného zaměření.

Prolistujte si katalog ASPI 2017

Únorové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE
Horní zákon (44/1988 Sb.) - specializace Horní právo
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) Praktický komentář - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Analýza  alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace - specializace Správní právo - samospráva

KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ
81 vzorů typů usnesení zastupitelstva obce, autorem je Mgr. Karel Kotrba.
Specializace Správní právo - samospráva

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA - anglický a německý překlad
zapracovali jsme novely, které vyšly ve Sbírce zákonů ke konci roku 2016
454/2016 Sb., novela zákona o daních z příjmů
455/2016 Sb., novela trestního zákoníku a  trestního řádku
458/2016 Sb., novela zákona o obchodních korporacích
460/2016 Sb., novela občanského zákoníku a zákoníku práce

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
nově zařazeno 700 dokumentů

POUŽITELNÁ ZNĚNÍ PŘEDPISŮ (PZP)
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - zařazeno znění zákona pro výpočet daní z příjmů za rok 2016.

 

 


V lednu jsme pro vás nově zařadili nebo aktualizaci tyto komentáře a monografie

KOMENTÁŘE
Zákon o bankách (21/1992 Sb.) - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) - specializace Spotřebitelské právo
Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) - specializace Spotřebitelské právo

KOMENTÁŘE - AKTUALIZACE
Zákon o  posuzování vlivu na životní prostředí (100/2001 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Živnostenský zákon (455/1999 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva

MONOGRAFIE
Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
- specializace Daně a poplatky II
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi -
specializace Správní právo - obecné předpisy

 

13 ASPI Navigátorů nabízí již více než 1 100 zpracovaných postupů

ASPI Navigátory srozumitelně vysvětlují složité procesní předpisy za pomoci grafického zobrazení.
Do Navigátorů jsme doplnili nové postupy nebo jsme vybrané postupy aktualizovali:

Pracujete s ASPI snadno a efektivně

tipy pro práci s aspi

Připravili jsme pro vás -  TIPY PRO PRÁCI S ASPI.

Stáhnout si je v PDF můžete ZDE