Občanský zákoník: Srovnávací komentář - sporné výkladové otázky

Aktuálně zařazené sporné výkladové otázky

 § 161-3073 89/2012 Sb.

  § 161   Je možné společné zastupování obchodní korporace členem statutárního orgánu a prokuristou?

  § 431   Vede překročení zástupčího oprávnění jakýmkoli zástupcem podnikatele ke stejným následkům?

  § 498   Je stavba pozemní komunikace samostatnou věcí?  UPRAVENÝ TEXT

  § 506   Jaké kritérium rozhoduje o dočasnosti stavby?

  § 509   Jsou inženýrské sítě nemovitou věcí?

  § 510   Převádí se s hlavní věcí automaticky též příslušenství, které je nemovitou věcí?

  § 562   Kdy je v případě e-mailu dodržena písemná forma právního jednání?

  § 564   V jaké formě lze změnit smlouvu, která má z vůle stran písemnou formu?

  § 586   Jak se uplatňuje námitka relativní neplatnosti?

  § 589   Může věřitel odporovat právnímu jednání dlužníka, kterým zatěžuje svoji věc?

  § 611   Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

  § 709   Kdo vykonává práva a povinnosti společníka, je-li podíl v SJM?

  § 901   V jakém případě zaniká právo rodiče pečovat o jmění dítěte?

  § 980   Co je veřejným seznamem?

  § 986   Jakou povahu mají lhůty pro podání návrhu na zápis poznámky spornosti?

  § 1013   A. Překračuje imise narušující meze stanovené správním rozhodnutím vždy míru přiměřenou poměrům?
               B. Co znamená podstatné omezení obvyklého užívání pozemku při ochraně proti nepřímé imisi?

  § 1028   Jak žalovat na určení subjektivně sporné hranice mezi pozemky?

  § 1029   Kdo může žádat povolení nezbytné cesty?

  § 1032   Lze zřídit nezbytnou cestu skrz budovu?

  § 1109   Uplatní se pravidla o nabytí vlastnického práva od neoprávněného též na pohledávky?

  § 1124   Jaký je následek porušení zákonného předkupního práva podílového spoluvlastníka?

  § 1180   Mohou být příspěvky členů společenství vlastníků na administrativní náklady rozvrženy jinak, než stanoví zákon?

  § 1186   Přecházejí dluhy související se správou domu a pozemku při převodu jednotky?

  § 1243   Jak vymezit stavbu ve smlouvě o zřízení práva stavby?

  § 1274   Co znamenají slova „dopravovat se vlastní silou“ v rámci služebnosti stezky?

  § 1310   Lze zastavit soubor pohledávek?

  § 1311   Kdy vzniká zástavní právo při zajištění budoucí pohledávky?

  § 1315   Může být sjednána propadná zástava?

  § 1319   Vzniká zástavní právo k obchodnímu závodu (a ke všem jeho složkám) jedním jednáním?

  § 1322   Kdo může podat návrh na zápis zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku?

  § 1335   Kdy nastávají účinky zástavního práva vůči dlužníkovi pohledávky zastavené zápisem do rejstříku zástav?

  § 1336   Jak plní dlužník na zastavenou pohledávku před splatností zajištěného dluhu?

  § 1395   Lze zadržet zaknihovaný cenný papír?

  § 1484   Lze se zříci dědického práva k určité věci?

  § 1533   Jakou podobu musí mít podpis v případě holografní závěti?

  § 1584   Může dědickou smlouvu na dědické straně uzavřít právnická osoba?

  § 1647   Jakého dědice lze považovat za zadluženého pro potřeby vydědění?

  § 1729   Je konkurenční (lepší) nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?

  § 1751   Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách při spotřebitelských smlouvách?

  § 1796   Vede lichva k absolutní nebo relativní neplatnosti smlouvy?

  § 1881   A. Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
               B. Lze postoupit pohledávku na odčinění nemajetkové újmy vzniklé při ublížení na zdraví?

  § 1887   Jak vymezit budoucí pohledávky při globální cesi?

  § 1892   Jaké jsou vnitřní podíly spoludlužníků na společném dluhu v případě přistoupení k dluhu?

  § 1893   Zohledňuje se při použití pravidla o přistoupení k dluhu při převzetí majetku nabyvatelem poskytnuté plnění?

  § 1931   Do jakého okamžiku musí věřitel nejpozději uplatnit vůči dlužníkovi ztrátu výhody splátek?

  § 1936   Může třetí osoba plnit za dlužníka bez jeho souhlasu, i když dluh nezajišťuje?

  § 1982   Lze jednostranně započíst pohledávku v jedné měně vůči pohledávce v jiné měně?

  § 2018   Přechází povinnost ručitele na dědice?

  § 2023   Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

  § 2040   Jaké následky má, když věřitel-dočasný vlastník převede před splněním zajištěné pohledávky věc na třetí osobu?

  § 2048   Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

  § 2051   Může soud snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu i bez návrhu dlužníka?

  § 2053   A. Musí uznání dluhu obsahovat slib zaplacení dluhu?
               B. Jaké účinky má uznání dluhu na příslušenství pohledávky?

  § 2054   Představuje započtení uznání dluhu?

  § 2063   Jaké jsou následky vzdání se práva odvolat dar při darování pro případ smrti?

  § 2099   Považuje se dodání jakékoli jiné věci v rámci koupě za vadné plnění?

  § 2165   Existuje zákonná záruka při prodeji zboží v obchodě?

  § 2240   Musí s přizpůsobením stanov bytového družstva úpravě zákona o obchodních korporacích souhlasit všichni nájemníci?

  § 2254   Na jak vysoké úroky z jistoty má nájemce bytu právo?

  § 2268   Je nájemní smlouva k bytu, který je pronajatý někomu jinému, platná?

  § 2282   Na jakou dobu přejde nájem bytu na dědice?

  § 2288   Může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou jen proto, že chce byt sám užívat?

  § 2291   Kdy může pronajímatel vypovědět nájem bytu z důvodu neplacení nájemného?

  § 2292   Vede opuštění bytu nájemcem k ukončení nájmu?

  § 2302   Jaké je rozlišovací kritérium mezi nájmem prostor za účelem podnikání a pachtem?

  § 2308   Může dát nájemce výpověď z nájmu nebytových prostor, ukončí-li podnikání ze své vůle?

  § 2311   Která pravidla z nájmu bytu se použijí při skončení nájmu prostor sloužících podnikání?

  § 2314   Lze ve smlouvě o nájmu nebytových prostor k podnikání vyloučit pravidlo o námitkách vůči výpovědi?

  § 2599   Kdo nabývá vlastnické právo ke stavbě zhotovované na pozemku objednatele?

  § 2610   Má zhotovitel právo na zaplacení nesjednaných víceprací?

  § 2913   Hradí se při porušení smlouvy pouze předvídatelná škoda?

  § 2914   Může být zaměstnanec žalován na náhradu škody, kterou způsobil třetí osobě?

  § 2944   Uplatní se pravidlo o škodě na převzaté věci při škodě na uschované věci?

  § 2975   Musí být u konkurenční doložky sjednáno protiplnění?

  § 3056   Je vlastník „staré“ jednotky vázán předkupním právem vůči vlastníkovi pozemku?

  § 3073   Jakou regulací se řídí výkon zástavního práva podle zástavní smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014?

Průběžně aktualizováno při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nových nebo zániku již uvedených sporných výkladů.