Specializované komentované vzory v anglické a české verzi (PRK Partners)

Limited liability company - Společnost s ručením omezeným (40 vzorů)

Affidavit by head of registered branch (Prohlášení vedoucího odštěpného závodu)
Affidavit executive director (Prohlášení jednatele)
Agreement for set-off of receivable (Smlouva o započtení pohledávky v souvislosti s peněžitým příplatkem)
Agreement for set-off of receivable while increasing registered capital in a limited liability company (Smlouva o započtení pohledávky při zvýšení základního kapitálu s.r.o.)
Agreement on the contribution of a receivable (Smlouva o vkladu pohledávky)
Agreement on the contribution of an enterprise (Smlouva o vkladu obchodního závodu)
Agreement on the in-kind contribution of movable property while increasing the registered capital in a limited liability company (Smlouva o nepeněžitém vkladu věci movité při zvýšení základního kapitálu)
Agreement to perform the office (Smlouva o výkonu funkce jednatele)
) Announcement of the registered capital decrease of a limited liability company (Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.)
Attendance list of participants at the general meeting (Listina přítomných na valné hromadě s.r.o.)
Bulk ordinary shareholding certificate (Hromadný kmenový list)
Decision of the company's shareholders outside the general meeting (per rollam) (Rozhodnutí společníkůmimo valnou hromadu (per rollam)
Decision of the executive director to change the registered office of the business company (Rozhodnutí jednatele o změně sídla)
Decision of the sole shareholder (Rozhodnutí jediného společníka)
Decision to establish a registered branch of a foreign company (Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu zahraniční osoby)
Declaration of assumption of the obligation to increase a contribution to a limited liability company (Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu v s.r.o.)
Declaration of assumption of the obligation to make a new contribution to a limited liability company (Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu s.r.o.)
Declaration of contribution of immovable property (Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu s.r.o.)
Declaration of fulfillment of the contribution obligation in a limited liability company (Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v s.r.o.)
Declaration of registered office (Prohlášení o sídle)
Deed of foundation (Zakladatelská listina)
Extract from the list of company shareholders (Výpis ze seznamu společníků)
Invitation to the general meeting (Pozvánka na valnou hromadu s.r.o.)
List of company shareholders (Seznam společníků)
Memorandum of association (extended) (Společenská smlouva - rozšířená verze)
Memorandum of association (Společenská smlouva)
Minutes of the general meeting of the business company (Zápis z jednání valné hromady s.r.o.)
Ordinary shareholding certificate (Kmenový list)
Ownership interest pledge agreement, pledger is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Ownership interest pledge agreement, pledger is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)
Power of attorney for filing petition for tax registration of registered branch (Plná moc pro podání návrhu na daňovou registraci odštěpného závodu a registraci zaměstnavatele a jeho zaměstanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven)
Power of attorney for founder of foreign entity's registered branch for trade notification (Plná moc zřizovatele odštěpného závodu zahraniční osoby pro ohlášení živnosti a pro podání návrhu na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku)
Power of attorney for registration of changes in the commercial register (Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku)
Power of attorney to represent at the general meeting (Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě s.r.o.)
Power of attorney to represent on executive committee (Plná moc pro zastoupení jednatele na jednání kolektivního orgánu jednatelů s.r.o.)
Protocol on handover of a business enterprise (Zápis o předání obchodního závodu)
Report on relations for the accounting period from (...) to (...) (Zpráva o vztazích s.r.o.)
Reports on reasons for increasing the registered capital by in-kind contributions in a limited liability company (Zpráva o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady v s.r.o.)
Shareholder certificate pledge agreement, pledgor is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Shareholder certificate pledge agreement, pledgor is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)

Cena ročního předplatného: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE

Join-stock company - Akciová společnost (40 vzorů)

Affidavit by a member of the managing board (Prohlášení člena správní rady)
Affidavit member of supervisory board (Prohlášení člena dozorčí rady)
Affidavit member of the board of directors (Prohlášení člena představenstva)
Affidavit statutory director (Prohlášení statutárního ředitele)
Agreement on set-off receivables (Smlouva o započtení pohledávky - při zvýšení základního kapitálu a.s.)
Announcement of a decrease of the registered capital of a joint-stock company (a.s.) (Oznámení o snížení základního kapitálu a.s.)
Articles of association (Stanovy a.s. s listinnými akciemi na jméno)
Attendance list of participants at the [annual/substitute] general meeting a.s. (Listina přítomných na valné hromadě a.s.)
Bulk share (Hromadná akcie listinná)
Confirmation of public offering share subscription (Potvrzení upisovateli o upsání akcií na základě veřejné nabídky)
Confirmation of share subscription for a subscriber (Potvrzení upisovateli o upsání akcií)
Contract to perform the office of member of the board of directors (Smlouva o výkonu funkce člena představenstva)
Contract to perform the office of member of the board of directors (Smlouva o výkonu funkce člena správní rady)
Contract to perform the office of member of the supervisory board (Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady)
Contract to perform the office of statutory director (Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele)
Copy of the list of shareholders (Opis ze seznamu akcionářù)
Decision of shareholders outside the general meeting (per rollam) (Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)
Decision of the board of directors to change the registered office (Rozhodnutí představenstva o změně sídla)
Decision of the sole shareholder a.s. (Rozhodnutí jediného akcionáře)
Declaration of a contribution of immovable property a.s. (Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu a.s.)
Declaration of compliance with the contribution obligation (Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v a.s.)
Declaration of registered office (Prohlášení o sídle)
Final provisions (Závěrečná ustanovení)
Interim certificate (Zatímní list)
Invitation to the annual general meeting a.s. (Pozvánka na valnou hromadu)
List of shareholders (Seznam akcionářů)
List of subscribers (Listina upisovatelů - zvýšení základního kapitálu a.s. na základě veřejné nabídky)
Minutes of the board of directors meeting (Zápis z jednání představenstva)
Minutes of the meeting of the annual general meeting (Zápis z jednání valné hromady a.s.)
Minutes of the supervisory board meeting (Zápis z jednání dozorčí rady)
No par value stock certificate (Kusová akcie listinná)
Power of attorney registering changes in commercial register a.s. (Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku (a.s.)
Power of attorney represent shareholder on general meeting (Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě)
Power of attorney to represent the member at company's body meeting (Plná moc pro zastoupení člena na jednání orgánu akciové společnosti)
Report of relations a.s (Zpráva o vztazích a.s.)
Share pledge agreement, pletgor is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k akciím, zástavce je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Share pledge agreement, pletgor is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k akciím, zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)
Share subscription agreement (Smlouva o upsání akcíí)
Stock certificate (Kmenová akcie listinná)
Voluntary contribution and set off agreement (Smlouva o dobrovolném příplatku a započtení)

Cena ročního předplatného: 5 390 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE