Specializované vzory smluv - Akciová společnost - Join-stock company (PRK Partners)

Komentované vzory v české verzi (40 vzorů)

Rozhodnutí představenstva o změně sídla
Smlouva o upsání akcií
Kmenová akcie listinná
Kusová akce listinná
Seznam akcionářů
Opis ze seznamu akcionářů
Stanovy a.s. s listinnými akciemi na jméno
Pozvánka na valnou hromadu a.s.
Smlouva o dobrovolném příplatku a započtení
Listina přítomných na valné hromadě a.s.
Zápis z jednání valné hromady a.s.
Rozhodnutí jediného akcionáře
Zápis z jednání představenstva
Zápis z jednání dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Prohlášení člena představenstva
Prohlášení člena dozorčí rady
Prohlášení o sídle
Zpráva o vztazích a.s.
Hromadná akcie listinná
Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)
Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu a.s.
Potvrzení upisovateli o upsání akcií
Zatímní list
Listina upisovatelů (zvýšení základního kapitálu a.s. na základě veřejné nabídky)
Potvrzení upisovateli o upsání akcií na základě veřejné nabídky
Oznámení o snížení základního kapitálu a.s.
Prohlášení člena správní rady
Prohlášení statutárního ředitele
Plná moc pro podání návrhu za změnu zápisu v obchodním rejstříku (a.s.)
Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě (a.s.)
Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v a.s.
Plná moc pro zastoupení člena na jednání orgánu akciové společnosti
Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena správní rady
Smlouva o započtení pohledávky (při zvýšení základního kapitálu a.s.)
Závěrečná ustanovení
Zástavní smlouva k akciím, zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge
Zástavní smlouva k akciím, zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge

Cena ročního předplatného: 1 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Komentované vzory smluv v české a anglické verzi (40 vzorů)

Affidavit by a member of the managing board (Prohlášení člena správní rady)
Affidavit member of supervisory board (Prohlášení člena dozorčí rady)
Affidavit member of the board of directors (Prohlášení člena představenstva)
Affidavit statutory director (Prohlášení statutárního ředitele)
Agreement on set-off receivables (Smlouva o započtení pohledávky - při zvýšení základního kapitálu a.s.)
Announcement of a decrease of the registered capital of a joint-stock company (a.s.) (Oznámení o snížení základního kapitálu a.s.)
Articles of association (Stanovy a.s. s listinnými akciemi na jméno)
Attendance list of participants at the [annual/substitute] general meeting a.s. (Listina přítomných na valné hromadě a.s.)
Bulk share (Hromadná akcie listinná)
Confirmation of public offering share subscription (Potvrzení upisovateli o upsání akcií na základě veřejné nabídky)
Confirmation of share subscription for a subscriber (Potvrzení upisovateli o upsání akcií)
Contract to perform the office of member of the board of directors (Smlouva o výkonu funkce člena představenstva)
Contract to perform the office of member of the board of directors (Smlouva o výkonu funkce člena správní rady)
Contract to perform the office of member of the supervisory board (Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady)
Contract to perform the office of statutory director (Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele)
Copy of the list of shareholders (Opis ze seznamu akcionářù)
Decision of shareholders outside the general meeting (per rollam) (Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)
Decision of the board of directors to change the registered office (Rozhodnutí představenstva o změně sídla)
Decision of the sole shareholder a.s. (Rozhodnutí jediného akcionáře)
Declaration of a contribution of immovable property a.s. (Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu a.s.)
Declaration of compliance with the contribution obligation (Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v a.s.)
Declaration of registered office (Prohlášení o sídle)
Final provisions (Závěrečná ustanovení)
Interim certificate (Zatímní list)
Invitation to the annual general meeting a.s. (Pozvánka na valnou hromadu)
List of shareholders (Seznam akcionářů)
List of subscribers (Listina upisovatelů - zvýšení základního kapitálu a.s. na základě veřejné nabídky)
Minutes of the board of directors meeting (Zápis z jednání představenstva)
Minutes of the meeting of the annual general meeting (Zápis z jednání valné hromady a.s.)
Minutes of the supervisory board meeting (Zápis z jednání dozorčí rady)
No par value stock certificate (Kusová akcie listinná)
Power of attorney registering changes in commercial register a.s. (Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku (a.s.)
Power of attorney represent shareholder on general meeting (Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě)
Power of attorney to represent the member at company's body meeting (Plná moc pro zastoupení člena na jednání orgánu akciové společnosti)
Report of relations a.s (Zpráva o vztazích a.s.)
Share pledge agreement, pletgor is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k akciím, zástavce je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Share pledge agreement, pletgor is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k akciím, zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)
Share subscription agreement (Smlouva o upsání akcíí)
Stock certificate (Kmenová akcie listinná)
Voluntary contribution and set off agreement (Smlouva o dobrovolném příplatku a započtení)

Cena ročního předplatného: 5 390 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE