Vzory k novému soukromému právu

Více než 200 nových vzorů, které od  1. 1. 2014 potřebujete!

Již nyní k dispozici:

Obchodní právo

 • Smlouva o vzniku společnosti s ručením omezeným
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Smlouva kupní o převodu podílu
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu
 • Stanovy a. s.
 • Smlouva společenská o založení v. o. s.
 • Smlouva společenská o založení k. s.
 • Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 • Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti
 • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti
 • Schválení jednání jménem společnosti před jejím zápisem do obchodního rejstříku
 • Oznámení jednání učiněných společností před jejím zápisem do obchodního rejstříku
 • Založení společnosti s ručením omezeným (popis postupu a potřebné listiny)
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Výstraha před vyloučením z družstva pro porušování dobrých mravů
 • Výstraha před vyloučením z družstva pro neplacení nájemného
 • Kupní smlouva o převodu akcií
 • Čestné prohlášení jednatele
 • Seznam jednání učiněných před vznikem obchodní korporace za korporaci (jejím jménem)
 • Usnesení valné hromady s.r.o. o schválení převodu podílu nebo jeho části
 • Usnesení valné hromady s.r.o. o volbě a odvolání jednatele s.r.o.
 • Prohlášení o souhlasu s umístěním sídla
 • Pozvánka na valnou hromadu adcionářů a.s.
 • Pozvánka na valnou hromadu společníků s.r.o.
 • Dohoda společníků (usnesení valné hromady) o zrušení s.r.o. s likvidací a volbě likvidátora
 • Dohoda společníků o ukončení účasti společníka v s.r.o.
 • Prohlášení správce vkladů s.r.o. (a.s.) o splnění vkladové povinnosti (peněžité vklady)
 • Usnesení valné hromady o změně stanov a.s.
 • Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do obchodní korporace
 • Prohlášení správce vkladů s.r.o. (a.s.) o splnění vkladové povinnosti (nepeněžité vklady - nemovité věci)
 • Usnesení valné hromady o zrušení a.s. s likvidací a volbě likvidátora
 • Rozhodnutí společníků o zrušení v.o.s. (k.s.) s likvidací a volbě likvidátora
 • Dohoda společníků (usnesení valné hromady) o změně obsahu společenské smlouvy s.r.o.

Občanské právo

 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
 • Smlouva o zájezdu
 • Smlouva o přepravě osoby
 • Smlouva o péči o zdraví
 • Smlouva o kontrolní činnosti
 • Smlouva o jednorázovém vkladu
 • Smlouva o inkasu
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o úvěru
 • Smlouva o skladování
 • Smlouva o zprostředkování
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva zasílatelská
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o dílo
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zapůjčce
 • Smlouva o úschově
 • Zástavní smlouva k movité věci
 • Darovací smlouva
 • Kupní smlouva - prodej movité věci
 • Zástavní smlouva - zastavení pohledávky
 • Darovací smlouva s příkazem
 • Směnná smlouva - směna nemovitostí
 • Směnná smlouva - směna nemovité a movité věci
 • Smlouva u ubytování (o přechodním nájmu)
 • Zástavní smlouva - zastavení nemovitosti
 • Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty
 • Uznání dluhu
 • Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • Smlouva o převzetí dluhu
 • Smlouva o obstarání věci
 • Odstoupení od darovací smlouvy - žádost o vydání darovaných nemovitostí
 • Dohoda o přistoupení k dluhu
 • Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí dle zástavní smlouvy
 • Upomínka o zaplacení dlužné částky ze smlouvy o půjčce
 • Smlouva o opravě a úpravě věci
 • Smlouva darovací se zřízení předkupního práva
 • Dohoda společníků o správě společné věci
 • Smlouva o zrušení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty
 • Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí
 • Upomínka o vrácení věci
 • Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
 • Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost užívacího práva (doživotního bydlení)
 • Darovací smlouva se zřízením věcného břemene - služebnosti užívacího práva
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva o společnosti
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva o tiché společnosti
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o provozu dopravního prostředku
 • Smlouva o koupi obchodního závodu
 • Smlouva leasingová
 • Smlouva o kontrolní činnosti
 • Smlouva o pachtu obchodního závodu
 • Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy
 • Zpráva o průběhu likvidace
 • Smlouva o studiu
 • Smlouva o rezervaci nemovitosti
 • Smlouva o reklamní spolupráci
 • Dohoda o výkonu společných práv a povinností při správě nemovitosti
 • Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
 • Smlouva o správě a servisu software
 • Smlouva o výkonu funkce prokuristy
 • Dohoda o ochraně utajovaných obchodních informací
 • Smlouva o výkonu trenérské činnosti
 • Sponzorská smlouva
 • Opravná doložka
 • Dohoda o výkonu společných práv
 • Výzva k odstranění závadného stavu dle § 423 odst. 2 obč. zák.
 • Záruční list
 • Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradním)
 • Smlouva o dodávkách zboží (rámcová kupní smlouva)
 • Smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Prohlášení ručitele
 • Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý převod
 • Výzva ručiteli k plnění
 • Návrh na zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví k členskému podílu
 • Návrh na zahájení řízení - žaloba o vyklizení nemovitosti
 • Návrh na vydání bezdůvodného obohacení
 • Žaloba na odstranění neoprávněné stavby
 • Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí
 • Žaloba pro zmatečnost
 • Dohoda o skončení nájmu bytu
 • Jednostranné započtení pohledávek
 • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Oznámení postupitele dlužníkovi postoupení pohledávky
 • Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor s dohodou o narovnání
 • Dohoda dlužníka s třetí osobou o přistoupení k závazku
 • Smlouva o přistoupení k peněžitému závazku
 • Výpověď pojištění
 • Dohoda o ztrátě výhod plnění ve splátkách
 • Uplatnění slevy z kupní ceny
 • Změna závazku dohodou stran
 • Smlouva o nepeněžité zápůjčce
 • Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání
 • Návrh na omezení svéprávnosti
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na zrušení rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • Návrh na vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy
 • Návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy o koupi nemovitosti
 • Návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy o směně nemovitostí
 • Plná moc pro zastupování na shromáždění vlastníků jednotek
 • Plná moc pro zastupování při zakládání a vzniku družstva
 • Pozvánka na shromáždění vlastníků
 • Smlouva o darování jednotky
 • Smlouva o koupi nemovitosti
 • Smlouva o nájmu bytu
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu se členem bytového družstva
 • Smlouva o nájmu pozemku
 • Smlouva o pachtu pozemku (zemědělský pacht)
 • Smlouva o úplatném převodu vlastnického práva k jednotce
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k jednotce
 • Vzdání se zástavního práva
 • Žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu
 • Žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci
 • Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení
 • Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby - z důvodu zvlášť závažného porušení povinnosti nájemcem
 • Výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou
 • Kupní smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti ve formě věcného práva
 • Žaloba na nařízení soudního prodeje zástavy
 • Žaloba na splnění povinností z příkazní smlouvy
 • Zmocnění - všeobecná plná moc na základě smluvního zastoupení dle NOZ
 • Zmocnění - speciální plná moc pro určité právní jednání na základě smluvního zastoupení dle NOZ
 • Výpověď zmocnění - plné moci na základě smluvního zastoupení dle NOZ
 • Odvolání zmocnění - plné moci na základě smluvního zastoupení dle NOZ
 • Smlouva o výprose
 • Žaloba na zaplacení plnění z pojistné smlouvy
 • Žaloba věřitele o vrácení zápůjčky
 • Žaloba na vydání věci
 • Odpůrčí žaloba o neúčinnost kupní smlouvy
 • Žaloba na zaplacení kupní ceny
 • Žaloba na zaplacení smluvní pokuty
 • Žaloba o náhradu škody způsobené porušením zákona
 • Žaloba o náhradu škody z provozní činnosti
 • Žaloba o náhradu škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníku
 • Žaloba o náhradu škody způsobené na odložené věci
 • Žaloba o náhradu škody způsobené na vnesených věcech
 • Smlouva o manželském majetkovém režimu
 • Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. h) o.s.ř.
 • Návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 74 o.s.ř.
 • Návrh na zajištění důkazu dle ust. § 78b až § 78g o.s.ř.
 • Návrh ve smyslu § 869 zák. č. 89/2012 Sb.
 • Rozhodčí doložka
 • Odstoupení od smlouvy
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví
 • Ručitelské prohlášení
 • Inflační doložka
 • Oznámení vad a uplatnění práv z nich plynoucích
 • Ujednání o exkluzivitě a konkureční doložce
 • Ujednání o odstupném
 • Záruka za jakost
 • Ujednání o smluvní pokutě
 • Ujednání o fixnosti závazku
 • Ujednání o výhradě zpětné koupě
 • Odpor proti platebnímu rozkazu
 • Vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu
 • Odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření
 • Smlouva o podnájmu bytu (úplný podnájem)
 • Smlouva o podnájmu části bytu (při trvalém bydlení nájemce)
 • Smlouva o podnájmu pozemku

 

Rodinné právo

 • Návrh na udělení souhlasu soudu k právnímu jednání, kterým dítě nabývá nemovitost
 • Žaloba na výživné pro zletilé dítě
 • Žaloba na určení otcovství
 • Žaloba o výživné manželky
 • Návrh na svěření nezletilého do výchovy jiné osoby
 • Žaloba na popření otcovství matkou
 • Návrh na osvojení manželkou otce nezletilého dítěte
 • Návrh na osvojení nezletilého dítěte společnými osvojiteli
 • Žaloba o výživné rozvedené manželky
 • Návrh na svěření nezletilého do pěstounské péče
 • Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi
 • Návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení
 • Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte
 • Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství - s vypořádáním nemovitosti v SJM
 • Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte
 • Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - rozvod sporný
 • Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - rozvod nesporný
 • Návrh na určení osobního styku s nezletilým dítětem
 • Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství
 • Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu
 • Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě
 • Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě
 • Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - ve společném bytě
 • Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - při zajištění bytové náhrady
 • Dohoda rodičů o osobním styku s nezletilým dítětem po rozvodu
 • Smlouva mezi manžely o vyživovací povinnosti jednoho z manželů po rozvodu
 • Žaloba na prohlášení manželství za neplatné
 • Návrh na změnu příjmení po rozvodu
 • Návrh na zahájení řízení o rozvod bezdětného manželství - rozvod sporný
 • Návrh nezletilé osoby na povolení uzavřít manželství
 • Žaloba na určení otcovství otcem dítěte
 • Žaloba na určení příjmení a jména nezletilého dítěte
 • Žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství