Myslivectví a rybářství

Komentáře k předpisům

 • Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) - B. Petr a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) - A. Šíma

myslivectví a rybářství

Časopisy

 • Acta MUP
 • Aplikace práva
 • Bulletin advokacie
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • The Lawyer Quarterly
 • Komorní listy
 • Právo a bezpečnost
 • Revue pro právo a technologie
 • Soudce
 • Správní právo

Roční předplatné specializace Myslivectví a rybářství: 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI