Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

Komentáře k předpisům

 • Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - J. Švestka /J. Dvořák /J. Fiala a kolektiv
 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb) Tento komentář je součástí ASPI základ - J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - J. Kotásek - průběžná aktualizace titulu
 • Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky (177/1996 Sb.) - edice HBT - D. Kovářová a kolektiv
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - M. Pauknerová / N. Rozehnalová /M. Zavadilová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb) Tento komentář je součástí ASPI základ - J. Čáp /P. Schödelbauerová
 • Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) Výběr z judikatury k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Komentované vzory smluv a podání

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Směnečné právo

Vybraná judikatura

Judikatura k rekodifikaci: nájem a pacht, darování, koupě a směna, právní jednání, promlčení a prekluze, věci v právním smyslu, vznik a obsah závazků, zajištění a utvrzení dluhů, zánik závazků, změny závazků
Vybraná judikatura: ve věcech bezdůvodného obohacení, dědických, majetkových vztahů mezi manžely, manželství, náhrady škody, nájmu bytu, občanskoprávních vztahů k pozemkům, občanskoprávních závazkových vztahů, obchodního rejstříku a rejstříku SVJ, podílového spoluvlastnictví, promlčení a prekluze, smluvní pokuty, vyživovací povinnosti rodičů, vztahů mezi rodiči a dětmi, zásad soukromého práva, věcných břemen, směnečná judikatura

Speciální databáze

 • Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK

Časopisy

 • Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)

Monografie

 • Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání - Právo prakticky - S. Servus/E.Elischer/T. Horáček
 • Bezdůvodné obohacení -Právo prakticky - J. Eliáš / L. Brim / H. Adamová
 • Culpa in contrahendo - Z. Matula
 • Darování a jeho podoby v novém soukromém právu - D. Elischer
 • Instituty českého mezinárodního práva soukromého - N. Rozehnalová
 • Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka - Nakladatelství Leges - P. Vrcha
 • Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK - Nakladatelství Leges - S. Křeček
 • Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky - J. Hanák/J. Sedláček/K. Kuhrová
 • Právní aspekty sázek a her - K. Kramář/J. Rajchl/J. Malíř
 • Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní (Tato monografie je součástí ASPI základ) - L. Bursíková
 • Příkazní smlouva - Právo prakticky - D.Ońdrejová
 • Shrnutí předpisů upravujících advokacii - Právo prakticky - M. Pelikán
 • Sousedská práva podle nového občanského zákoníku - Nakladatelství Leges - J. Spáčil/D. Hrabánek
 • Správa cizího majetku - Právo prakticky - L. Josková
 • Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku  - Nakladatelství Leges - M.Králík
 • Vlastnictví bytů - M. Selucká/E. Dobrovolná/V. Vitoul
 • Vyživovací povinnost po rekodifikaci - Nakladatelství Leges - D.Kovářová
 • Zajištění a utvrzení dluhu v praxi - Právo prakticky - M. Pelikán
 • Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv - Právo prakticky - K. Svoboda
 • Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory - Právo prakticky - K. Svoboda
 • Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci - Právo prakticky - D. Ondrejová
 • Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku, 2. akt. vydání - B. Bednaříková
 • Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva - K. Svoboda
 • Mezinárodní právo soukromé EU - N. Rozehnalová/T. Kyselovská/K.Drličková/J.Valdhans
 • Slovník právních pojmů (občanský zákoník) - L. Pauldura a kolektiv
 • Nadace a nadační fondy, 2. vyd. - T. Dvořák
 • Nové české nadační právo v evropském srovnání - K. Ronovská
 • Culpa in contrahendo - Z. Matula
 • ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK Nakladatelství Sagit - F. Korbel
 • Zástavní právo v novém občanském zákoníku - L. Vymazal
 • Nemovité věci v podnikání - J. Vychopeň
 • Soudní judikatura ve světle NOZ - P. Bezouška a kolektov
 • Právní subjektivita - R. Pelikán
 • Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva - M. Selucká / L. Hadamčíka
 • Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU - T. Fecák
 • Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci - P. Bezouška a kolektiv

Přeložená judikatura

 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.) -  Civil Code

Vaše měsíční náklady: 1 242 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II: 14 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017