Občanské právo procesní

Komentáře k předpisům

 • Notářský řád (358/1992 Sb.) - J. Kožiak a kolektiv
 • Zákon o advokacii (85/1996 Sb.) D. Kovářová / K. Havlíček a kolektiv
 • Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb) - R. Valešová
 • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (120/2001 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) - nakladatelství Wolters Kluwer -  L. David/F.Ištvánek/N. Javůrková/M. Kasíková/P. Lavický a kolektiv
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) - nakladatelství HBT - J. Jirsa a kolektiv
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) -  Praktický komentář -P. Lavický a kolektiv
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) - Nakladatelství HBT - J. Jirsa/ M. Doležal / K. Vančurová a kolektiv
 • Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských "Brusel II bis" (2201/2003/ES) - M. Zavadilová
 • Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí "Brusel I" (44/2001/ES) - M. Kasíková / P. Šuk
 • Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) - P. Lavický
 • Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) - J. Grygar
 • Zákon o mediaci (202/2012) - T. Horáček - O titul rozšíříme v roce 2017
 • Zákon o mediaci (202/2012) - Nakladatelství Leges - J. Grygar
 • Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (549/1991 Sb.) - J. Večeřa - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (131/2002 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání

 • Exekuce
 • Konkursní právo
 • Občanské právo procesní

Vybraná judikatura

 • Kompendium judikatury / EXE. I - Odpovědnost soudního exekutora za škodu
 • Kompendium judikatury / EXE. II - Exekuční titul
 • Kompendium judikatury / EXE. III - Odměna exekutora a náhrada škody
 • Kompendium judikatury / EXE. IV - Způsoby realizace exekuce
 • Kompendium judikatury / EXE. V - Exekuční proces
 • Vybraná judikatura ve věcech: civilního řízení s mezinárodním prvkem, dokazování, mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, nákladů řízení, předběžných opatření, rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání, soudních poplatků, výkonů rozhodnutí a exekuce, vyúčtování služeb advokátem.
 • Vybraná judikatura: poučovací povinnost soudů a koncentrace řízení, žaloba, její náležitosti a vady

Monografie

 • Dělení důkazního přemene v právních sporech - Právo prakticky - E. Dobrovolná
 • Exekuce prakticky I. díl - obecně k řízení - Právo prakticky - R. Dávid
 • Exekuce prakticky II. díl - jednotlivé způsoby vedení exekuce - Právo prakticky - R. Dávid
 • Moderní exekuce (cesta zodpovědného vymáhání ) Tato monografie je součástí ASPI základ - Exekutorská komora / K. Havlíček
 • Ochrana slabší strany v českém právu - Tato monografie je součástí ASPI základ -  kolektiv autorů
 • Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - Právo prakticky - L. Čuhelová-
 • Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora - Právo prakticky R. Brzobohatý/ L. Poláková / T. Horáček
 • Současnost a perspektivy českého civilního procesu - Tato monografie je součástí ASPI základ - P. Lavický
 • Soudní exekuce - J. Wolfová/ M. Štika
 • Nové instituty českého civilního procesu - K. Svoboda

Vaše měsíční náklady: 575 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo procesní: 6 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017