Pracovní právo a sociální zabezpečení I

Komentáře k předpisům

 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - M. Vysokajová/B. Kahle/N. Randlová/P. Hůrka/J.Doležílek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) - J. Stádník/P.Kieler/M. Štefko
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška MF ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška Min. práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) - J. Přib
 • Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.) - L. Geržová/S. Kouba
 • Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) - L. Steinichová a kolektiv
 • Vyhláška o  zakázaných pracích a pracovništích (180/2015 Sb.)- P. Motyčková
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková - průběžná aktualizace titulu
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková
 • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)- J. Stádník / P. Kieler/M. Štefko -
 • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) - P. Seidl
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) - K. Cimlerová / Š. Chotěborská
 • Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová /M. Pavelková
 • Zákon o organizaci a  provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) - V. Voříšek a kolektiv
 • Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) - O. Varta
 • Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) - O. Varta
 • Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (591/2006 Sb.) - O. Varta

 

Komentované vzory smluv a podání

 • Pracovní právo

Vaše měsíční náklady: 300 Kč
Roční předplatné specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I: 3 600 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017