Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentáře k předpisům

 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - M. Vysokajová/B. Kahle/N. Randlová/P. Hůrka/J.Doležílek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) - J. Stádník/P.Kieler/M. Štefko
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška MF ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška Min. práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) - J. Přib
 • Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.) - L. Geržová/S. Kouba
 • Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) - L. Steinichová a kolektiv
 • Vyhláška o zakázaných pracích a pracovništích (180/2015 Sb.)- P. Motyčková
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková - průběžná aktualizace titulu
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková
 • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)- J. Stádník / P. Kieler/M. Štefko -
 • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) - P. Seidl
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) - K. Cimlerová / Š. Chotěborská
 • Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová /M. Pavelková
 • Zákon o organizaci a  provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) - V. Voříšek a kolektiv
 • Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) - O. Varta
 • Nařízení vlády  o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) - O. Varta
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (591/2006 Sb.) - O. Varta

Komentované vzory smluv a podání

 • Pracovní právo

Vybraná judikatura

 • Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení - 2. vydání - S. Šiškeová
 • Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody - J. Doležílek
 • Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního vztahu -  J. Doležílek
 • Vybraná judikatura: zákon o zaměstnanosti - S. Šiškeová
 • Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení - J. Stádník / P. Kieler

Časopisy

 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Práce a mzda
 • Personální a sociálně-právní kartotéka (PSK)
 

Meritum

 • Mzdy od A do Z 2013 - 2017 - A. Chládková / P. Bukovjan / B. Šubrt

Monografie

 • Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (Tato monografie je součástí ASPI základ) - J. Stránský 
 • Personalistka, 6. vydání - A. Chládková / P. Bukovjan
 • Pracovnělékařské služby - J. Tomšej
 • Pracovní právo v praxi - Nakladatelství Leges - A. Kottnauer
 • Pracovník v Evropské unii - Nakladatelství Leges - T. Kunertová
 • Služební vztahy a výkon závislé práce - J. Pichrt / M. Kopecký / J. Morávek
 • Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví (Tato monografie je součástí ASPI základ) - J. Stránský
 • Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce - E. Janečková
 • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích - J. Morávek
 • Personalistka - A. Chládková / P. Bukovjan
 • Exekuční srážky ze mzdy a jiných  příjmů - B. Šubrt
 • Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - T. Kadlecová
 • Pracuje, pracuješ, pracujeme...- J. Kociánová / J. Zrutský
 • Analýza alternativních  způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích - J. Pichrt
 • Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? -J. Pichrt / J. Morávek
 • BOZP v kostce - T. Neugebauer
 • Ochrana osobních údajů v pracovním právu - E. Janečková / V. Bartík
 • Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - N. Randlová
 • Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích  - J. Vala
 • Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - ed. P. Bukovjan
 • Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů , II. díl - ed. P. Bukovjan

Vaše měsíční náklady: 742 Kč
Roční předplatné specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II: 8 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017